پیشنهاد ویژه برای نمایش دهندگان(توسعه دهندگان)

جایزه نصب برای ثبت اپکلیکیشن در پنل و قرار دادن کتابخانه NetGlobe در آن

3000 نصب برای 10 نفر اول

برای 10 نفر اولی که اپلیکیشن خود را در پنل ثبت نماییند و کتابخانه NetGlobe را در آن قرار دهند برای اپلیکیشنشان 3000 نصب رایگان تبلیغات می شود.

2000 نصب برای 10 نفر دوم

برای 10 نفر دومی که اپلیکیشن خود را در پنل ثبت نماییند و کتابخانه NetGlobe را در آن قرار دهند برای اپلیکیشنشان 2000 نصب رایگان تبلیغات می شود.

1000 نصب برای 10 نفر سوم

برای 10 نفر سومی که اپلیکیشن خود را در پنل ثبت نماییند و کتابخانه NetGlobe را در آن قرار دهند برای اپلیکیشنشان 1000 نصب رایگان تبلیغات می شود.