موقعیت های شغلی در مجموعه NetGlobe

1- توسعه دهنده Android

آشنایی و توانایی کار با android studio، gradle، eclipse، Java

آشنایی و توانایی کار با بخش های سیستم عامل Android

آشنایی و توانایی کار با طراحی متریال در Android

آشنایی و توانایی کار با Thread ها و Multiprocessing

توانایی استفاده از کتابخانه های خارجی در پروژه

آشنایی با git (source control)، JSON، OOP

آشنایی و توانایی کار با مدیریت پروژه JIRA

آشنایی و توانایی کار با Photoshop امتیاز محسوب می شود

2- توسعه دهنده Web

آشنایی و توانایی کار با PHP، فریم ورک Laravel یا CodeIgniter

آشنایی و توانایی کار با JAVA و یکی از فریم ورک های وب JAVA

آشنایی و توانایی کار با Python و یکی از فریم ورک های آن

آشنایی با git (source control)، JSON، OOP

آشنایی و توانایی کار با مدیریت پروژه JIRA

3- توسعه دهنده IOS

آشنایی و توانایی کار کامل با Objective-C

آشنایی با git (source control)، JSON، OOP

آشنایی و توانایی کار با مدیریت پروژه JIRA

4- توسعه دهنده رباتیک

آشنایی و توانایی کار با AVR

توانایی برنامه نویسی برای میکرو کنترلرها

شناخت سخت افزار و قطعات مکانیکی مربوط به رباتیک

آشنایی با git (source control)، JSON، OOP

آشنایی و توانایی کار با مدیریت پروژه JIRA